Chip xử lý AMD Ryzen tràn về Việt Nam, giá từ 8,5 đến 15 triệu Đồng