Chuyện lạ: Người ve chai Việt nhặt được 5 triệu yen Nhật