Clash Royale: Những thay đổi và bổ sung mới trong bản cập nhật tháng 9