Công Thành Chiến: Cộng đồng sôi sục vì giải thưởng nửa tỷ của Đại Hội Quần Hùng