Đạo game tại Trung Quốc của ông lớn, một công ty game phải đền 50 tỷ đồng