Game 3D thuần Việt của VTC mang tên "Gà Chiến", mở cửa 15/04