Game im ỉm, có thể chuẩn bị đóng cửa khiến đại gia nạp cả chục triệu hoang mang tột độ