Không chỉ miễn phí iPhone 5, nhân viên Yahoo có thể chọn bất kỳ điện thoại xịn nào mà họ muốn