Mãnh Thú phát hành tại Việt Nam vào giữa tháng 01/2014