Mời tình miễn phí, bán thân công khai trên mạng xã hội