Một thầy giáo Nhật dùng Death Note để... dọa học sinh hư