MU Legend đã chính thức mở cửa open beta, nhưng vẫn chưa có class Emphasizer