Những món vũ khí của DC mạnh không kém búa thần của Thor trong Marvel (Phần 1)