One Piece: Cảm động “tinh thần đồng đội" và "tình bạn" thiêng liêng của các thành viên trong băng Mũ Rơm