QTV đánh trận đầu tiên tại VCSA Mùa Xuân 2017, FFQ vẫn thảm bại trước đại diện của Hà Nội với cách biệt 15 nghìn vàng