Ragnarok 2 về gần Việt Nam với phiên bản tiếng Anh