SKT T1 đang thắng như 'chẻ tre', Faker sợ rằng cứ thế này thì đến cuối năm không còn gì gọi là 'thách thức' nữa