Thêm 3 anime bị đánh giá thấp nhưng xứng đáng để bạn chia sẻ cùng cả gia đình