Thêm bằng chứng cho ngày Grand Theft Auto V ra mắt