Thiên Thiên Thế Giới Bôi sẽ có mặt đội tuyển Việt Nam