Thông báo mở rộng đối tượng tham dự GameK DotA Top5 Weekly