Thor phải vứt bỏ cây búa thần của mình, chuyển sang dùng song kiếm trong phim mới