Tình hình DOTA 2 Trung Quốc tiếp tục có nhiều thay đổi