Trâu Best Udyr tuyển nhân viên cày thuê mới: rank cao hơn Archie, có sơ yếu lý lịch và hộ khẩu