[Trực tiếp] Bình luận tiếng Việt LCK mùa Xuân 2017: MVP vs KDM (15/3)