Tuyết Đao Quần Hiệp Truyện - Thêm một gMO mới cập bến Việt Nam