Virus tiếp tục lợi dụng e-mail thông báo tag ảnh trên Facebook để phát tán