Xây dựng cấu hình chơi game trung cấp: 8,4 triệu đồng